Πως αποδίδεται το 10% της αξίας από την/τις αγορά/ές μου στο κατάστημα COSMOTE Γλυφάδας;