Ποιοι είναι οι όροι & οι προϋποθέσεις τις ενέργειας;