Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που ισχύει η ενέργεια;