Κατοικώ στην Ελλάδα αλλά δεν είμαι υπήκοος Ε.Ε. Τι έγγραφα επιβεβαίωσης ταυτότητας απαιτούνται;